REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU CASHISBACK
https://crocodila.com


Wersja: 1.00

Data obowiązywania: 01.06.2023


Art. 1. Wstęp


Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania serwisu funkcjonującego pod domeną crocodila.com oraz świadczenia i korzystania z Usług.


Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności spółki Ksnbiz Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dunikowskiego 10, 44-100, wpisana do Rejestru Pracodawców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000713252, NIP 6312677767 - jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis (Usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną).


Zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z ewentualnymi załącznikami) oraz jego zaakceptowanie jest warunkiem koniecznym aby móc aktywnie korzystać z Usług.Art. 2. Definicje pojęć


Ustawa (UŚUDE) - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. – z późniejszymi zmianami).


Serwis (Serwis Internetowy, Portal) - oznacza wszelkie strony internetowe działające w domenie https://crocodila.com/pl.


Usługodawca (Właściciel, Administrator, Organizator) - oznacza spółkę Ksnbiz Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dunikowskiego 10, 44-100, wpisana do Rejestru Pracodawców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000713252, NIP 6312677767, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu i podmiotem odpowiedzialnym za jego administrowanie.


Regulamin – oznacza niniejszy dokument, który stanowi umowę zawartą między Użytkownikiem Serwisu (Usługobiorcą) a Właścicielem (Usługodawcą); niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 3 UŚUDE. Domyślny adres internetowy dla Regulaminu w aktualnej wersji to: https://crocodila.com/pl/regulamin.


Użytkownik (Usługobiorca) – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w tym, w szczególności Użytkownik Zarejestrowany. Użytkownik stanowi Usługobiorcę w rozumieniu UŚUDE.


Użytkownik Zarejestrowany - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu i potwierdzenie Rejestracji, z Chwilą Zawarcia Umowy, uzyskała dostęp do pełnego zakresu usług Serwisu. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.


Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu. Wypełnienie formularza rejestracyjnego stanowi potwierdzenie zapoznania się z ofertą Usługodawcy w zakresie świadczenia Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.


Adres Email (Adres Emailowy / Adres Mailowy) - adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie lub później zmieniony przez Użytkownika w ustawieniach Konta Użytkownika.


FAQ (Najczęściej Zadawane Pytania) - sekcja Serwisu znajdująca się pod adresem https://crocodila.com/pl#faq zawierająca najczęściej zadawane pytania przez użytkowników i odpowiedzi do nich udzielone przez Usługodawcę.


Chwila Zawarcia Umowy (o Profil Użytkownika) – potwierdzenie Rejestracji poprzez skuteczne wywołanie przez Użytkownika linku aktywującego wysłanego z Serwisu na adres podany przez Użytkownika w procesie Rejestracji (technicznie jest to: kliknięcie na link aktywacyjny i/lub wklejenie linku aktywacyjnego w pasek adresu przeglądarki i wywołanie Serwisu skutkujące wyświetleniem w serwisie informacji o skutecznej aktywacji konta); potwierdzenie Rejestracji stanowi oświadczenie woli Użytkownika o przyjęciu oferty Usługodawcy, z którą Użytkownik zapoznał się w procesie Rejestracji i stanowi moment, od którego Usługobiorca jest związany z Usługodawcą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.


"Browse-wrap Agreement" – w zakresie korzystania w ramach funkcjonalności Serwisu możliwych dla Użytkownika, który nie dokonał Rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na warunki wynikające z niniejszego Regulaminu (w odpowiednim zakresie), poprzez sam fakt korzystania z niniejszego Serwisu ("Umowa zawarta przez samo Przeglądanie").


Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu Crocodila.com, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.


Konto Użytkownika (Konto) - wszystkie informacje o Użytkowniku, w tym dane Profilu, jakie zbiera (jawnie lub niejawnie) i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator.


Profil Użytkownika (Profil) – wydzielone dla danego Użytkownika w Serwisie strony internetowe, gdzie m. in. zbierane i prezentowane są informacje o działaniach tego Użytkownika w Portalu (np. wysłane do Użytkownika kampanie mailingowe, statystyki z jego aktywności etc.). Profil zawiera też dane własne Użytkownika zawarte w jego Koncie, które Administrator ujawnia do wglądu samemu Użytkownikowi lub innym Użytkownikom. W szczególności chodzi adres email użytkownika, imię i nazwisko, historię jego aktywności, etc.


Partner Marketingowy - Podmiot współpracujący z Administratorem, którego treści reklamowe / marketingowe mogą być zamieszczane w Portalu lub e-mailach wysyłanych do Użytkowników (Reklamodawca).


Materiały Reklamowe - materiały zawierające treści reklamowe / marketingowe dostarczone od Partnerów Marketingowych w formie elektronicznej.


Program Partnerski (Programem Afiliacyjnym) - współpraca pomiędzy Usługodawcą a Partnerem polegająca na wykonywaniu czynności promocyjnych i reklamowych przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy mający na celu rejestrację w Serwisie nowych użytkowników.


Link Afiliacyjny - link prowadzący do serwisu Crocodila.com, zawierających Numer Identyfikacyjny Partnera (Partner ID).


Partner - Użytkownik uczestniczący w Programie Partnerskim.


Nieautoryzowany Dostęp – sytuacja, w której osoba trzecia lub Użytkownik korzysta z Konta/Profilu, którego nie jest właścicielem, tzn. używa do niego nie swoich danych dostępowych i korzysta Usług, nie posiadając do tego uprawnień.


Nadużycie - wszelkie działania Użytkownika niezgodne z prawem, dobrymi zwyczajami, tzw. netykietą lub niniejszym Regulaminem lub innymi zasadami (regułami) obowiązującymi w ramach świadczenia Usług za pośrednictwem Portalu.Art. 3. Postanowienia ogólne


 1. Serwis jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych, w tym Materiałów Reklamowych, dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 3. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzeżenie to nie dotyczy informacji przedstawianych Użytkownikowi w procesie Rejestracji, który stanowi ofertę zawarcia przez Użytkownika z Administratorem Umowy na świadczenie Usługi.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.


Art. 4. Techniczne warunki korzystania z Serwisu


 1. Właścicielem Serwisu jest spółka Ksnbiz Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dunikowskiego 10, 44-100, wpisana do Rejestru Pracodawców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000713252, NIP 6312677767 – Administrator.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis, umożliwiające korzystanie z Serwisu przez Użytkownika obejmują: komputer lub inne urządzenie teleinformatyczne połączony z siecią Internet; zainstalowana przeglądarkę internetową umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików „cookies".
 3. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 4. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu Użytkownikom nie spełniającym wymogów technicznych określonych powyżej.
 5. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie oraz zamieszczaniem w niej danych (np. numeru konta bankowego), z zastrzeżeniem postanowień Art. 5 Regulaminu.


Art. 5. Warunki korzystania z Serwisu


 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny wraz z ankietą oraz zaakceptować Regulamin w aktualnej wersji, która jest przedstawiana w procesie Rejestracji oraz udostępniona przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
 4. Przesłanie wypełnionego formularza Rejestracyjnego z Chwilą Zawarcia Umowy jest równoznaczne z:
  1. zawarciem przez Usługobiorcę z Usługodawcą umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną i przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu w aktualnie obowiązującej wersji;
  2. upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta / Profilu Użytkownika.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zażądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu powinien skierować swoje żądanie na adres Administratora danych osobowych.
 6. Utworzenie i korzystanie z Konta / Profilu w zakresie świadczonych przez Crocodila.com Usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
 7. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 8. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.
 9. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu lub Usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W szczególności zakazany jest Nieautoryzowany Dostęp i Nadużycia.
 10. Zakazane jest tworzenie Konta / Profilu dla innej osoby bez jej pozwolenia.
 11. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, a zwłaszcza takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 12. Użytkownik, który dokonał rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. W przypadku wysłania zgłoszenia żądania usunięcia Konta do Usługodawcy, Konto Użytkownika zostanie usunięte w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych.


Art. 6. Uczestnictwo w Serwisie Crocodila.com


 1. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.
 2. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych przez Administratora, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych przez Usługodawcę.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej przez Usługodawcę.
 7. Użytkownik Akceptuje i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu, wynikającym z postanowień Regulaminu.
 8. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: łamaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.


Art. 7. Odpowiedzialność Usługodawcy


 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 4. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


Art. 8. Dane osobowe, pliki "Cookies"


 1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest spółka Ksnbiz Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dunikowskiego 10, 44-100, wpisana do Rejestru Pracodawców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000713252, NIP 6312677767, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie (np. celach marketingowych).
 4. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w ramach Rejestracji Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia finalizację procesu Rejestracji (który kończy Chwila Zawarcia Umowy) i tym samym uniemożliwia założenie Konta / Profilu Użytkownika.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.
 6. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 7. Usługodawca uprawniony jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Usługodawca nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Serwisu, ankiet i innych narzędzi statystycznych i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.
 9. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
 10. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies" nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.
 11. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
  1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;
  2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
  3. zbierania danych statystycznych;
  4. ułatwienia procesu logowania w Serwisie przez Użytkownika.
 12. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies" w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies" może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Serwisu.


Art. 9. Prawa własności intelektualnej


 1. Usługodawca informuje i zastrzega, że Serwis zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo, grafikę oraz inne oryginalne materiały i pliki, a przyjęty w Serwisie układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.
 2. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku prywatnego. Inne formy korzystania z treści Serwisu, poza wspomnianym dozwolonym użytkiem osobistym, a w szczególności kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie danych, informacji, materiałów i plików umieszczonych w Serwisie bez wyraźnej zgody Usługodawcy jest zabronione.


Art. 10. Zasady dotyczące zarabiania na reklamach


 1. Usługodawca będzie wysyłał na Adres E-mailowy Użytkownika informacje o Materiałach Reklamowych dostępnych w jego Profilu Użytkownika.
 2. Jeżeli Użytkownik kliknie na Materiale Reklamowych oraz zrealizuje akcje rozliczeniową(np. kliknięcie) otrzyma nagrodę pieniężną w postaci prowizji pod warunkiem, że:
  1. kliknięcie w reklamę zostanie prawidłowo zliczone przez Serwis oraz nastąpi przekierowanie na stronę internetową Partnera Marketingowego (np. nie zostanie zablokowane przekierowanie przez przeglądarkę internetową Użytkownika, program typu "AdBlock" czy inne oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu z którego korzysta Użytkownik);
  2. Partner Marketingowy zaliczy kliknięcie Użytkownika w jego Materiał Reklamowy jako ważne w swoim systemie informatycznym;
  3. nie zostanie wyczerpany wcześniej limit kliknięć przeznaczony dla danej kampanii mailingowej.
 3. Wysokość prowizji przyznanej za kliknięcie w Materiał Reklamowy ustalana jest indywidualnie dla każdego z nich, a jej wysokość widoczna jest w Profilu Użytkownika w kolumnie 'Stawka'
 4. Prowizja przyznana Użytkownikowi za kliknięcie w Materiał Reklamowy może być wypłacona przez Użytkownika po przekroczeniu progu wypłaty (więcej w Art. 11 Regulaminu).


Art. 11. Wypłata środków


 1. Użytkownik może zlecić wypłatę środków otrzymanych jako prowizja za kliknięcie w Materiały Reklamowe lub/i za pozyskanie innych użytkowników (więcej w Art. 13 Regulaminu) jeśli kwota do wypłaty wyniesie przynajmniej 20 zł (wartość kwoty do wypłaty Użytkownik znajdzie w Profilu Użytkownika w polu "Twoje saldo"). W celu wypłaty zgromadzoncyh środków należy kliknąć w pole "Twoje saldo" oraz "Zlecenie nowej wypłaty", następnie Użytkownik podaje Imię, Nazwisko, numer konta oraz kwotę wypłaty.
 2. Wypłaty środków będą realizowane jedynie na rachunki bankowe.
 3. Realizacja wypłaty środków nastąpi w przeciągu 5 dni roboczych od daty zlecenia wypłaty środków.
 4. Wypłata środków na rachunek bankowy Użytkownika nie jest obciążona żadną prowizją, a wszystkie koszty związane z przelewem bankowym ponosi Usługodawca. Nie ma także żadnych limitów wypłat kwotowych i ilościowych, o ile tylko kwota do wypłaty wynosi przynajmniej 20 zł.
 5. Wypłata środków pieniężnych może skutkować powstaniem zobowiązania podatkowego. Na Użytkowniku ciąży obowiązek sprawdzenia czy do takiego powstania zobowiązania podatkowego nie doszło oraz ewentualnego opłacenia zobowiązania podatkowego jeśli takie się pojawiło.
 6. Administrator ma prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia w przypadku podejrzenia oszustwa, w szczególności:
  • rynek(kraj) realizacji działań nie jest zgodny z rynkiem na jaki została skierowana kampania marketingowa
  • istnieje podejrzenie użycia systemów automatyzujących wykonywanie akcji na podstawie których naliczana jest prowizja
  • akcje zostały zduplikowane (wiele akcji wykonane zostało z jednego urządzenia lub adresu IP lub konta użytkownika)


Art. 12. Program Partnerski


 1. W momencie utworzenia Konta Użytkownika w Serwisie każdy Użytkownik może (Partner) dostać możliwość polecania innych użytkowników do Serwisu.
 2. Każdy Partner otrzyma unikalny Numer Identyfikacyjny (Partner ID), który znajduje się w Linku Afiliacyjnym dostępnym w Profilu Użytkownika w zakładce "Polecaj i zarabiaj".
 3. Partner będzie zamieszczał swój Link Afiliacyjny na swojej stronie internetowej, swoich materiałach, własnych mailingach i wiadomościach e-mail wysyłanych do potencjalnych użytkowników. Partner nie może promować Serwisu na stronach, które łamią prawo, na stronach z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką lub innych, których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu Usługodawcy.
 4. Partner zobowiązany jest formułować wszelkie komunikaty dotyczące Serwisu prezentowanej w ramach Programu Partnerskiego (w szczególności mailingi, treści na stronach www Partnera służące działaniom w ramach Programu Partnerskiego, treść korespondencji e-mail przesyłanej w ramach realizacji przez Partnera działań w zakresie Programu Partnerskiego) w sposób nie pozostawiający wątpliwości, iż treść zawarta w tych komunikatach pochodzi od Partnera, nie bezpośrednio od Serwisu Crocodila.com.
 5. Partner nie będzie promował Serwisu na grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych miejscach, których nie jest właścicielem w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego uczestników lub właścicieli.
 6. Użytkownik, który wejdzie na stronę Crocodila.com za pośrednictwem Linku Afiliacyjnego Partnera, a następnie zarejestruje się w Serwisie w ciągu 30 dni od tego momentu, zostanie dopisany do listy pozyskanych użytkowników Partnera.
 7. W przypadku, gdy nowy użytkownik odwiedzi stronę Crocodila.com kilkukrotnie za pośrednictwem różnych Linków Afiliacyjnych, zostanie on przypisany do Partnera, z którego Linku Afiliacyjnego odwiedził stronę Crocodila.com ostatnio.
 8. Partner otrzyma jednorazową prowizję w wysokości 10 zł w przypadku jeśli polecony przez niego Użytkownik zgromadzi na swoim Profilu Użytkownika prowizję (widoczną w polu "Twoje saldo") w wysokości co najmniej 20 zł.


Art. 13. Tryb i sposób składania reklamacji


 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz wypłaty prowizji.
 2. Reklamacje należy składać poprzez email wysyłany na adres support@crocodila.com
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w formularzu kontaktowym.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w powyższym punkcie 3. (art. 14.) w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
 6. Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.


Art. 14. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu


 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu (domyślny adres aktualnej wersji: https://crocodila.com/pl/regulamin).
 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu przez okres, co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych.
 4. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu (co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług i zamknięciem Konta / Profilu). W razie braku wyraźnego zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu uprzednim, po upłynięciu wspomnianego terminu 14 dni, przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje zmieniony Regulamin.
 5. Pewne zasady przyjęte w Serwisie są uregulowane w dziale "FAQ" ("Najczęściej zadawane pytania") dostępnym pod adresem https://crocodila.com/pl#faq i stanowią one integralną część niniejszego Regulaminu.
 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2023 roku.