POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Wersja 3 z dnia 20.05.2021 roku.

1. Zasady ogólne przyjętej przez nas Polityki prywatności

 1. Ksnbiz Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem https://crocodila.com/pl oraz pozostałych serwisów ADO (dalej jako: serwis). W tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:
  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO);
  2. ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, dalej jako: UODO);
  3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219 j.t. dalej jako: UŚUD);
  4. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm., dalej jako: Pr.tel).
 2. Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu jest Ksnbiz Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dunikowskiego 10, 44-100, wpisana do Rejestru Pracodawców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000713252, NIP 6312677767.
 3. Polityka prywatności określa m.in.:
  1. zakres i sposób przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników Serwisu (dalej także jako: Klient),
  2. możliwości uzyskiwania dostępu do tych danych,
  3. sposób wykorzystania tych danych,
  4. politykę wykorzystania plików cookies w Serwisie.

2. Sposoby zbierania danych o użytkowniku

 1. Zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu świadczonych przez nas usług do sytuacji użytkownika oraz ułatwieniu użytkownikowi kontaktu z nami. W tym celu zbieramy różnorodne dane o użytkowniku. Zbieramy i przetwarzamy jednak tylko te dane, które użytkownik sam nam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach - danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).
 2. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszych serwerów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
  1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika);
  2. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwe;
  3. czas nadejścia zapytania;
  4. pierwszy wiersz żądania http;
  5. kod odpowiedzi http;
  6. liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
  7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście na Stronę ADO nastąpiło przez odnośnik (afiliacja);
  8. informacje o przeglądarce użytkownika;
  9. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda może być wyrażona przez Użytkownika wyłącznie dobrowolnie, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego, na serwisach Administratora albo w inny sposób, tj. poprzez opcję wyślij zestawienie na maila bądź zapis na newsletter. Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów określonych w zgodzie, tj.
  1. Zgoda na przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych Administratora , w tym profilowania Klienta;
  2. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych i ofert od Administratora;
  3. Zgoda na udostępnianie adresu e-mail Klienta partnerom biznesowym Administratora, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych o nowych ofertach, promocjach, usługach;
  4. Zgoda na otrzymywanie newslettera;
  5. Zgoda na przetwarzanie nr. telefonu Klienta, dla celów marketingu bezpośredniego.
 4. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolna, świadoma, jawna i potwierdzona przez Użytkownika. Administrator stosuje do pozyskania zgód politykę opt- in, co oznacza, iż dopiero zaznaczenie checkboxa stanowi o wyrażeniu przez Użytkownika zgody wskazanej treści.
 5. Dane osobowe są także przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach kontaktowych niezwiązanych z oferowaniem usług przez Administratora w imieniu własnym lub Partnerów biznesowych, w celu udzielania odpowiedzi na zapytania, a także w celach archiwizacyjnych i statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych pomiędzy wyrażeniem zgody a jej cofnięciem,
  6. przeniesienia Pani/Pana danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa..
  8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Celem realizacji powyższych uprawnień należy przesłać wiadomość mailową na adres brakzgody@crocodila.com, zawierającego następujące dane: adres e-mail bądź numer telefonu oraz treść żądania, np. usunięcia danych bądź ich zmiany - w tym przypadku należy wskazać nowy adres e-mail, na który ma być świadczona usługa newslettera.

3. Profilowanie

 1. W procesie świadczenia usług podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie danych, które o Tobie posiadamy, w tym podanych przez Ciebie w formularzu oraz przechowywanych w plikach logów serwera WWW. W oparciu o te informacje przypisujemy Ci profil osobowy istotny z punktu widzenia możliwości zaoferowania Ci usług świadczonych przez naszych partnerów. Decyzje te są podejmowane automatycznie na podstawie wypracowanego przez nas modelu scoringowego. Decyzje podejmowane automatycznie mają wpływ na dobór oferowanych Ci produktów.
 2. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych spośród Twoich cech, w szczególności do analizy Twojej sytuacji ekonomicznej, preferencji, zainteresowań i lokalizacji. My profilujemy Cię dla potrzeb, z którymi wiąże się prowadzona przez nas działalność tj. oferowania Ci ubezpieczenia jeśli jesteś kierowcą, dobierania oferty leasingowej pod Twoje preferencje.
 3. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów marketingu bezpośredniego usług Administratora a także usług i produktów partnerów biznesowych Administratora jest konieczne dla prawidłowego prowadzenia działalności przez Administratora. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów marketingowych, o których mowa wyżej, odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
 4. Jeżeli nie zgadzasz się z naszą oceną w ww. sposób dokonaną, możesz zgłosić powyższe, w formie, o której mowa w pkt. 2.6 powyżej.

4. Zakres danych gromadzonych o użytkowniku za pośrednictwem Serwisu oraz sposób ich wykorzystania

 1. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez Użytkownika zgody, przy czym, jak zastrzeżono, celem pełnej realizacji usługi Użytkownik powinien wyrazić wszystkie zgody.
 2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim, tj. co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Na etapie wypełniania formularza kontaktowego Administrator nie wymaga innych danych osobowych.
 3. W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele przetwarzania zostaną wskazane podczas rozmowy telefonicznej Użytkownika z konsultantem Administratora, bądź jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem służącym do zarejestrowania odpowiednich danych osobowych przez Użytkownika.
 4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  1. piksel konwersji Facebooka, Twittera, Google, LinkedIn, Pinterest, go.pl - w celu zarządzania reklamami na ww. serwisach Administratora i prowadzenia działań marketingowych, remarketingowych oraz retargetingowych.
 5. Administrator zbiera dane podane przez Użytkownika w celu przedstawienia użytkownikowi oferty produktów finansowych (w szczególności kredytów i pożyczek, produktów mających na celu restrukturyzację zadłużenia, produktów ubezpieczeniowych oraz inwestycyjnych). W związku z tym dane osobowe klienta mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:
  1. weryfikacji tożsamości Użytkownika, w tym w drodze rozmowy telefonicznej;
  2. przedstawienia oferty określonego produktu lub usługi partnera biznesowego ADO;
  3. nawiązania kontaktu z Użytkownikiem bezpośrednio przez partnera biznesowego ADO;
  4. realizacji praw osób, których dane dotyczą;
  5. działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników, analizę rynku;
  6. wysyłanie newslettera bądź wysyłkę wiadomości SMS, albo wysyłanie zestawienia, po wyrażeniu odpowiedniej zgody;
  7. tworzenia baz danych użytkowników;
  8. ulepszenia naszej oferty oraz zawartości Serwisu;
  9. w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności.
 6. Administrator może na zasadach określonych w art. 28 RODO, powierzać ich przetwarzanie podmiotom trzecim bez odrębnej zgody użytkownika.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.

5. Zasady regulujące korzystanie z plików cookies

 1. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu może się wiązać z zapisywaniem i przechowywaniem na komputerze użytkownika (lub innym urządzeniu umożliwiającym dostęp do Serwisu, np. smartfonie) tzw. plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowo-numeryczne umożliwiające korzystanie z różnych funkcji stron internetowych, np. gromadzą informacje o sposobie korzystania z danej strony, umożliwiają zapisanie stanu sesji użytkownika czy pozwalają na dopasowanie i optymalizację wyświetlanych treści do jego preferencji.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 3. Pliki cookies są wysyłane i mogą być zapisywane na komputerze użytkownika w sposób, który umożliwia dostęp do nich w następujących celach:
  1. dopasowania treści zamieszczonych w Serwisie do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika (profilowanie, patrz wyżej);
  2. statystycznych, dotyczących aktywności na stronach Serwisu (np. informacje o geograficznej lokalizacji użytkowników, częstotliwości korzystania z naszych usług, raporty zainteresowań i danych demograficznych), w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu oraz ulepszenia jego zawartości, np. Google Analytics, Brand24.pl;
  3. reklamy behawioralnej, kontekstowej oraz remarketingu, np. Google AdWords, Google AdSense, reklamy z wykorzystaniem technologii marketingu afiliacyjnego;
  4. Zapisywanie lub korzystanie z plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze użytkownika ani oprogramowaniu zainstalowanym na tym komputerze.
  5. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.
  6. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zablokować opcję zapisu plików cookies lub udzielić zgody na ich zapis na swoim komputerze poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, ustawień reklam, ustawień reklam aplikacji mobilnych i wszelkich innych dostępnych metod.
  7. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/ w języku polskim oraz na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ w języku angielskim. Wyłączenie zapisu plików cookies może jednak utrudnić korzystanie z Serwisu, w szczególności poprzez ograniczenie lub wyłączenie niektórych funkcji Serwisu. W związku z tym zalecane jest wyrażenie zgody na używanie przez przeglądarkę plików cookies.
  8. Jednocześnie informujemy, iż jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookies, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies zgodnie z przepisami polskiego prawa, w szczególności art. 173 ustawy Pr. tel. W szczególności zawartość plików cookies może być przekazywana reklamodawcom i partnerom współpracującym z ADO w zakresie usług oferowanych na stronach Serwisu lub reklamowanych za jej pośrednictwem.
  9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć zainstalowane pliki cookies, korzystając z odpowiedniej opcji w przeglądarce, której używa. W razie przeglądania Serwisu w trybie incognito przeglądarki, wszystkie pliki cookie zainstalowane podczas wizyty w Serwisie są domyślnie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Szczegółów należy szukać u dostawcy oprogramowania przeglądarki lub w sekcji „pomoc" w menu przeglądarki.
  10. Pliki cookies zamieszczane są także w telefonie Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

6. Środki ochrony danych osobowych

 1. Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez Administratora z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności wskazanych we wstępie niniejszej Polityki. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i kontrahenci Ksnbiz Sp. z o.o.), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy.
 2. Administrator przechowuje dane osobowe do czasu cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych lub przez czas niezbędny dla realizacji celu co do którego pozyskana została zgoda, w szczególności przez czas realizacji usługi lub Umowy oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z działalnością Spółki, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia pozyskania Pani/ Pana danych osobowych.
 3. Dodatkowo, dane mogą być przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
 4. Jednocześnie, w celu zapewnienia rozliczalności Administrator będzie przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 5. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane także podmiotom świadczącym usługi informatyczne, prawne, audytorskie, księgowe, rachunkowe, pocztowe i kurierskie w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego świadczenia usług oraz organom państwowym w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem w ramach obowiązującego prawa, a także podmiotom, którym mamy obowiązek je udostępnić na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Zmiany Polityki

 1. Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności. W takiej sytuacji poinformujemy użytkownika o zmianach w zakładce „Polityka prywatności". Wraz ze zmianą wersji Polityki prywatności pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo Użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.

8. Kontakt z administratorem Serwisu

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić użytkownikom zgłaszanie wszelkich uwag, sugestii, wskazówek oraz zastrzeżeń co do przyjętej przez nas polityki przetwarzania danych. Za kontakt z Państwem odpowiedzialny jest pracownik działu obsługi klienta. Wszelkie kwestie związane z treścią niniejszej Polityki prosimy wysyłać pod adres e-mail: kontakt@crocodila.com.
 2. Wypełniając regulację art. 13 ust. 1 lit. b RODO, Administrator wskazuje, iż powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym zainteresowani Użytkownicy mogą skontaktować się pisemnie na adres Administratora lub drogą mailową pod adresem e-mail: iod@crocodila.com.